Unijna dyrektywa 91 477 eec

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną być wypełnione przez całe produkty, które są przeznaczone do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest powiązane z zastosowaniem dowolnego materiału w obszarach, w których może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprace z umowami atex oraz za dostosowanie danego materiału do tych części. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest toż dziedzina, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża część energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który stanowi duże zagrożenie dla bycia oraz zdrowia ludzkiego.